menu

TARYFA ZA USŁUGI PILOTOWE

w portach : Szczecin, Świnoujście, Trzebież, Stepnica i Police i pozostałych portach Zalewu Szczecińskiego
ważna od 1 grudnia 2015 r. *Tekst jednolity

zatwierdzona uchwałą Zarządu "Szczecin-Pilot" sp. z o.o. w dniu 19.11.1999r.

1. Stawki taryfy wyrażone są w euro.

2. Przeliczenie stawek na walutę płatności następuje według obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi pilotowej kursu średniego zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego.

3. Koszty czynności związanych z usługami wykonywanymi na podstawie zarządzenia władz administracji państwowej ponosi strona, na rzecz której usługa została wykonana.

4. Wysokość opłaty za usługę pilotową ustala się w zależności od objętości statku lub zespołu holowniczego. Objętość statku lub zespołu holowniczego obliczana jest według wzoru:

V = L x B x T

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • V - objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych,
 • L - długość całkowitą statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,
 • B - szerokość maksymalną statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,
 • T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach.

Dane niezbędne do obliczenia objętości ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych w ten sposób przyjmuje się dane zawarte w księgach rejestrowych brytyjskiej instytucji klasyfikacyjnej, publikowane w Lloyd's Register of Ships.

Oblicz opłatę podstawową:

L: B: T: V:

Kolumna A euro
Kolumna B euro

5. Opłaty według tabeli dotyczą:

Kolumna A

a) wprowadzenie lub wyprowadzenie statków z/do redy portu Świnoujście,

b) przeholunku statków w Szczecinie i Świnoujściu oraz Trzebieży, Stepnicy i Policach.

Kolumna B

a) wprowadzenie lub wyprowadzenie statków z redy lub portu Świnoujście do/z portu Szczecin, Police, Trzebież, Stepnica.

6. Za pracę pilota na jednostkach pływających nie posiadających ustalonych pomiarów pobiera się opłatę według uzgodnienia, lecz nie mniej niż 50 euro za każde rozpoczęte 30 minut pracy.

7. Za czekanie zamówionego pilota na statku trwające powyżej 30 minut pobiera się 50 euro za każde rozpoczęte 30 minut. W przypadku oczekiwania na statku ponad 2 godziny od momentu zamówienia pilota, usługa zostaje odwołana. Pilot może zostać zamówiony ponownie zgodnie z ogólnymi procedurami.
Za czekanie zamówionego pilota na stacji pilotowej w Świnoujściu trwające powyżej dwóch godzin dla statków wchodzących z redy pobiera się 100 euro za każdą rozpoczętą godzinę.

8. Za odwołaną usługę pilota później niż dwie godziny przed zamówionym terminem pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 100 euro. Dla statków wchodzących z redy wymieniona opłata pobierana jest w razie odwołania usługi w czasie krótszym niż cztery godziny przed zamówionym terminem.
Jedno czasowe przesunięcie usługi w ramach tego samego zamówienia w czasie dłuższym niż 1 godz. przed umówionym terminem jest bezpłatne. W przypadku ponownego przesunięcia wykonania usługi w ramach tego samego zamówienia, lub w czasie krótszym niż 1 godz. przed umówionym terminem pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości 100 euro.

9.

a) Statki szkolne i służby państwowej korzystają z 50% zniżki opłat pilotowych.

b) Statki pasażerskie korzystają z 25% zniżki opłat pilotowych.

10. Za pilotowanie statku bez sprawnych maszyn lub steru pobiera się opłatę z odpowiedniej kolumny z dodatkiem 50%.

11. Przy statkach o długości całkowitej ponad 140 m wchodzących i wychodzących z portu Szczecin oraz przy statkach o długości całkowitej powyżej 150 m wchodzących i wychodzących z portu Police, które zgodnie z przepisami portowymi muszą mieć pilota portowego pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 330 euro za zmianę pilota trasowego na portowego.

12. Przy statkach cumujących w Świnoujściu, które zgodnie z przepisami portowymi muszą mieć pilota portowego, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 330 euro za zmianę pilota trasowego na portowego, przy czym statki o tonażu do 2000 GT cumujące w Morskiej Stoczni Remontowej "GRYFIA" i Stoczni Odra Port w Świnoujściu korzystają z 50% zniżki w opłacie, która wynosi dla nich 165 euro.

13. Za usługi pilotowe wykonane na terenie stoczni pobiera się opłatę z kolumny A + 50%.

a) Za statki cumujące i odcumowujace do/z stoczni pobiera się opłatę z kolumny A lub B + 10%.

b) Za przeholowanie statku ze stoczni do nabrzeża portu i odwrotnie pobiera się opłatę z kolumny A + 10%.

c) Dodatek 10% naliczany jest od całkowitego kosztu usługi pilotowej, z wyłączeniem stawki za podmianę pilota portowego, dodatku za porę nocną oraz drugiego pilota.

d) Za teren stoczni, w rozumieniu niniejszego punktu, uważa się również nabrzeża portowe nie eksploatacyjne, wykorzystywane do produkcji stoczniowej, określone jako stoczniowe lub remontowe przez Urząd Morski w Szczecinie w Wykazie bezpiecznych zanurzeń statków dla portu Szczecin i Świnoujście oraz Rejonu Zalewu Szczecińskiego.

14. Za dokowanie lub wydokowanie statku pobiera się opłatę z kolumny A + 100%.

15. Za pilotowanie statków wchodzących i wychodzących z portu Szczecin w porze nocnej dopuszczonych do ruchu na warunkach określonych przez Kapitana Portu i Szefa Pilotów pobiera się opłatę z kolumny B + 10%.

16. Za obsadzenie statku pilotem w warunkach lodowych pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 3% odpowiedniej stawki z kolumny A lub B. Za warunki lodowe uważa się okres nadawania komunikatów lodowych dla obszaru Urzędu Morskiego w Szczecinie.

17. Za przewóz pilotówką opłata wynosi 250 euro za pierwszą rozpoczętą godzinę oraz 150 euro za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Czas wynajmu liczy się od chwili wyjścia jednostki z jej bazy do momentu powrotu do bazy.

Wynajęcie pilotówki może nastąpić jeżeli nie koliduje to z bieżącą pracą Stacji Pilotowej i jest zależne od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych.

18. Jeżeli usługa pilotowa trwa dłużej niż 8 godzin, licząc od chwili przybycia pilota na statek, pobiera się oprócz opłaty za usługę pilotową dodatkowe 100 euro za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 8 godzin. Jeśli z powodów niezależnych od pilota takich jak regulacje prawne lub na żądanie kapitana statku, wymagane jest pozostanie pilota na statku pobrana zostanie opłata w wysokości 100 euro za każdą rozpoczętą godzinę pobytu pilota na statku.
W przypadku konieczności podmiany pilota opłata dodatkowa wynosi 250 euro za podmianę.

19. Statki morskiej żeglugi liniowej korzystają z następujących zniżek w opłatach:

 • nie mniej niż 2 zawinięcia w miesiącu - 20%
 • 1 zawiniecie w tygodniu - 25%
 • 2 zawinięcia w tygodniu - 30%
 • nie mniej niż 10 zawinięć w miesiącu - 33%
 • 3 i więcej zawinięć w tygodniu - 40%
Warunkiem udzielenia zniżki jest terminowe regulowanie należności za usługi pilotowe.

20. Dla statków, poczynając od 11 zawinięcia w każdym roku kalendarzowym może być udzielona zniżka 20%, po wystąpieniu agenta lub armatora do Zarządu Spółki "Szczecin-Pilot".

a) zestawy pchane lub holownicze korzystają z 30% zniżki opłat pilotowych począwszy od pierwszego zawinięcia w roku, z wyłączeniem zestawów z pontonem, dla których opłatę ustalają strony w trybie określonym w punkcie 25 Taryfy.

b) zestawy barek i innych obiektów pływających holowane na holu miękkim traktowane są jako bez maszyn i za pilotowanie tych zestawów pobiera się opłatę z dodatkiem 50%.

21. Opłaty taryfowe dla statków wprowadzanych i wyprowadzanych z portu i do portu Świnoujście z miejsca obsadzenia ,,Pilot 3" przy pławie N2 ulegają podwyższeniu o 50%, a z miejsca obsadzenia w rejonie pławy N1 lub kotwicowiska nr 3 - ulegają podwyższeniu o 60%.

22. Za wprowadzenie i wyprowadzenie oraz holowanie statku o długości całkowitej powyżej 250 metrów w Świnoujściu i 215 m w Szczecinie oraz Policach lub ponadnormatywnego pobiera się opłatę z kolumny A lub B + 10%.

a) Za wprowadzenie i wyprowadzenie oraz holowanie statku o zanurzeniu większym niż 11,0 m oraz zbiornikowca LNG pobiera się opłatę z kolumny A lub B + 10%.

23. Opłaty za dodatkowy pilotaż na Zalewie Szczecińskim do i z granicy niemieckiej naliczany jest według Kolumny B plus stała opłata za wynajęcie pilotówki w wysokości 250 euro.

24. Opłaty za wodowanie statku z pochylni stoczniowych pobiera się według Kolumny A + 100%.

25. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota pobiera się opłatę z kolumny A lub B + 25%.

26. Objaśnienia szczegółowe:

a) obowiązek korzystania z usług pilotowych ustalają przepisy portowe,

b) przeholunki statków pomiędzy portami Szczecin, Police i portami Zalewu Szczecińskiego należy traktować jako przeholunki wewnątrz portu Szczecin - kolumna A + 10%,

c) żegluga liniowa oznacza regularny serwis żeglugowy pomiędzy portami w Szczecinie i /lub w Świnoujściu i innymi portami uzgodniony pomiędzy ZMPSiŚ S.A. a armatorem/operatorem uprawiającym żeglugę - spełniającym warunki definicji zawartej w Taryfie opłat portowych,

d) opłaty wynikające z wyliczenia z kolumny A i B zaokrągla się do pełnych euro w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 0,50 euro pomija się, a kwoty wnoszące 0,50 i więcej euro podwyższa się do pełnych euro.

27. Usługi pilotowe, których charakter nie mieści się w niniejszej taryfie, w tym dla stoczni mających prawo organizowania samodzielnego pilotażu wykonywane będą na zasadach porozumienia (umowy) pomiędzy zainteresowanymi stronami.

28. "Szczecin - Pilot" może zastosować stawkę opłaty pilotowej w innej wysokości niż wskazana w "Taryfie opłat pilotowych" mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji usługobiorców oraz racjonalnego gospodarowania.

29. Zlecenia na usługi pilotowe może dokonać w imieniu Armatora Agent, będący płatnikiem. Jeżeli Zamawiający nie będzie płatnikiem, wymaga to potwierdzenia pisemnego. Kwit pilotowy podpisany przez Kapitana statku jest dokumentem potwierdzającym zobowiązania z tytułu wykonania usługi pilotowej.

* tekst jednolity wg stanu na dzień 30.10.2015r. uwzględniający zmiany wprowadzone aneksami:

 • Nr 1 z dnia 05.07.2000r.
 • Nr 2 z dnia 24.10.2002r.
 • Nr 3 z dnia 30.05.2003r.
 • Nr 4 z dnia 07.12.2004r.
 • Nr 5 z dnia 30.01.2006r.
 • Nr 6 z dnia 06.03.2006r.
 • Nr 7 z dnia 30.06.2008r.
 • Nr 8 z dnia 30.11.2011r.
 • Nr 9 z dnia 19.12.2013r.
 • Nr 10 z dnia 19.01.2014r.
 • Nr 11 z dnia 10.04.2014r.
 • Nr 12 z dnia 30.10.2015r. (wchodzi w życie z dniem 01.12.2015r)
TARYFA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE ŚWIADCZONE W PORTACH SZCZECIN, ŚWINOUJŚCIE, TRZEBIEŻ, STEPNICA I POLICE.
Przedział objętości statku (m3)A
(euro)
B
(euro)
0 - 20 000 100 euro + 0,27 euro za każde rozpoczęte 10m3 300 euro + 0,54 euro za każde rozpoczęte 10m3
20 001 - 75 000 640 euro + 0,18 euro za każde rozpoczęte 10m3 nadwyżki ponad 20 000 m3 1 380 euro + 0,36 euro za każde rozpoczęte 10m3 nadwyżki ponad 20 000 m3
75 001 - - 150 000 1 630 euro + 0,10 euro za każde rozpoczęte 10m3 nadwyżki ponad 75 000 m3 3 360 euro + 0,20 euro za każde rozpoczęte 10m3 nadwyżki ponad 75 000 m3
150 001 - - 300 000 2 380 euro + 0,05 euro za każde rozpoczęte 10m3 nadwyżki ponad 150 000 m3 4 860 euro + 0,08 euro za każde rozpoczęte 10m3 nadwyżki ponad 150 000 m3
menu