menu

Piloci

Wymagania kwalifikacyjne pilotów morskich

Do świadczenia usług pilotowych w pilotażu morskim w portach: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin oraz na redach tych portów, a także na torze wodnym Świnoujście-Szczecin wymagane jest posiadanie dyplomu pilota morskiego wraz z uprawnieniem pilotowym. Wymagania te określa przytoczony niżej fragment rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ (fragment)

z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich (Dz. U. z dnia 16.12.2013 poz. 1552)

§ 5. 1. Do uzyskania dyplomu pilota morskiego w zależności od rejonu pilotowego, wymagane jest posiadanie:

1) zaświadczenia o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą", oraz

2) w pilotażu morskim określonym w § 3 ust. 2 pkt. 1:

a) dyplomu kapitana żeglugi wielkiej i 12-miesiecznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3.000 i powyżej w żegludze międzynarodowe oraz

b) praktyki pilotowej polegającej na uczestniczeniu w pilotowaniu co najmniej 150 statków w pilotażu morskim pod nadzorem pilotów uprawnionych do pilotażu w portach: Gdańsk, Gdynia , Świnoujście, Szczecin oraz na redach tych portów, a także na torze wodnym Świnoujście - Szczecin.

2. Praktyka pilotowa, o której mowa w ust. 1 powinna zostać zrealizowana nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie dyplomu pilota morskiego.

§ 6.Do uzyskania uprawnienia pilotowego w pilotażu morskim na akwenach, o których mowa w § 3 ust. 2 punkt 1, wymagane jest:

1) na statki morskie o długości całkowitej do 130 m - posiadanie ważnego dyplomu pilota morskiego uzyskanego zgodnie z § 5 ust. 1 punkt 2;

2) na statki morskie o długości całkowitej do 170 m - spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1, oraz dodatkowo pilotowanie co najmniej 100 statków o długości całkowitej do 130 m przez co najmniej 12 miesięcy;

3) na statki morskie o długości całkowitej do 200 m - spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2, oraz dodatkowo pilotowanie co najmniej 50 statków o długości całkowitej w zakresie 130m-170m przez co najmniej 12 miesięcy;

4) na statki morskie o długości całkowitej powyżej 200 m - spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3, oraz dodatkowo pilotowanie co najmniej 15 statków o długości całkowitej w zakresie 170 m - 200 m przez co najmniej 12 miesięcy i posiadanie świadectwa ukończenia kursu manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych uzyskanego na modelach pływających - redukcyjnych.

Szkolenia

Informujemy, że Stacja Pilotowa w Szczecinie nie dokonuje naboru kandydatów na szkolenia na pilotów morskich.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia pilotów i praktyki pilotowe ( Dz.U. z dnia 11.12.2013r. poz. 1517), warunkiem rozpoczęcia naboru kandydatów na szkolenia na pilotów jest ogłoszenie informacji o naborze przez właściwego dla danego rejonu pilotowego dyrektora urzędu morskiego na stronie internetowej urzędu.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW MORSKICH

W związku z ogłoszoną przez Urząd Morski w Szczecinie w dniu 24.11.2017r. listą zakwalifikowanych kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe, informujemy, że spotkanie w sprawie sposobu, warunków i przebiegu szkolenia odbędzie się w siedzibie Stacji Pilotowej w Szczecinie ul. Światowida 24 w dniu 12 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 11:00.

Zapraszamy przyjętych na szkolenie kandydatów.

Podstawa prawna

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Ustawa Kodeks morski

menu